Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

 

1. Opšte odredbe

 

Važeći Uslovi. Online kupovina je usluga koju pruža: Dvorana Doma Sindikata d.o.o.; Adresa: Dečanska 14, 11000 Beograd, Srbija; Odgovorno lice: Igor Stanković; Šifra i opis delatnosti: Privredno društvo za pripremanje i organizovanje kulturno-umetničkih i obrazovnih programa Dvorana Doma Sindikata DOO Beograd; Matični broj kompanije: 07023847; PIB broj: 100038092; Veb adresa: https://mtsdvorana.rs ; Kontakt email: [email protected]

 

Korišćenje Online kupovine  pisanog sadržaja ili Usluga (“Sadržaj”) podleže ovim uslovima i pravilima (“Uslovi”). Online kupovina je "Usluga" kako je opisano u Uslovima. Ovi Uslovi za Korisnika se primenjuju i oni su obavezujući za mts Dvoranu i Korisnika. Na ugovore se takođe primenjuju posebni uslovi i odredbe (uključujući bilo koju posebnu ponudu, cenu, uslove plaćanja i metod, uslov i rok ugovora, itd.) ponuđeni od strane mts Dvorane s vremena na vreme zajedno sa zaključenjem ugovora Korisnika i mts Dvorane.

 

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja ili korišćenjem naše Usluge, Korisnik razume da je ovo pravno obavezujući dokument i saglasan je da bude obavezan ovim Uslovima. Korisnik treba u celini da pročita ove Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slaže sa ovim Uslovima korišćenja, Korisnik ne treba pristupati ili koristiti Uslugu.

 

2. Korišćenje Online kupovine

 

Pristup i korišćenje Usluge. Korisnik dobija pristup Online kupovini koja se nalazi na Sajtu odmah pošto Korisnik naruči Uslugu i prihvati Ugovor. Usluga i njena sadržina može stoga u budućnosti da bude promenjena, modifikovana ili ažurirana. Korisnik može koristiti Online kupovinu za pregledanje, pronalaženje ili prikazivanje Sadržaja na mobilnom uređaju, računaru, televizoru ili drugim podržanim uređajima koji imaju mogućnost pristupa Internetu. Da bi koristio Online kupovinu, Korisniku je potreban Uređaj koji zadovoljava zahteve sistema za relevantni Sadržaj, pristup Internetu i kompatibilni softver.

 

Naknade trećih lica. Korisnik je odgovoran za bilo koju naknadu nastalu od strane trećih lica u vezi sa korišćenjem usluge Online kupovine.

 

Ažuriranje. Relevantne biblioteke koje podržavaju sistem ili Sadržaj možda će biti potrebno ažurirati, na primer ispravke grešaka, poboljšanje funcionalnosti, nedostajuće dodatke i nove verzije. Takva ažuriranja mogu biti neophodna da bi Korisnik mogao da koristi Online kupovinu. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Online kupovine, Korisnik pristaje na automatsko primenjivanje navedenih ažuriranja i privremenu nemogućnost pristupa mts Dvorana veb sajtu tokom procesa održavanja.

 

Informacije o Korisniku. Politika privatnosti mts Dvorane objašnjava kako se tretiraju lični podaci Korisnika prilikom korišćenja Online kupovine. Korisnik ove informacije može pročitati u odeljku o politici privatnosti. Određene treće strane (kao što su proizvođači Korisnikovog računara, mobilnog telefona ili drugih uređaja) mogu prikupljati informacije o Korisniku kada koristi Usluge. Ove treće strane imaju svoju politiku privatnosti i tretiraju informacije koje prikupljaju o Korisniku u skladu sa njihovim pravilima. mts Dvorana nije odgovorna za tačnost politike privatnosti bilo koje treće strane ili za osiguranje da treće strane poštuju svoja pravila o privatnosti.

 

Registracija i Nalog. Usluge su namenjene svim registrovanim Korisnicima. Svaka upotreba Usluga od strane neregistrovanih Korisnika je neovlašćena i krši ove Uslove. Korisnik izjavljuje i garantuje da: (a) neće koristiti IP proxying ili druge metode da prikrije mesto boravka, (b) neće koristiti Usluge ako važeći zakoni u Korisnikovoj zemlji zabranjuju da to učini u skladu sa ovim Uslovima i (c) ranije nije imao svoje pravo da koristi Usluge koje su suspendovane ili ukinute.

 

Da bi mogao da koristi Uslugu, Korisnik treba da registruje nalog na Sajtu, ima pristup opremi, sistemima i vezama u skladu sa Uslovima. Registracijom naloga, Korisnik je odgovoran da obezbedi da je navedena informacija u vreme registracije tačna, i , gde je to neophodno, da ažurira svoj korisnički nalog sa tačnim informacijama. Po registraciji Korisnik može samo da dostavi informaciju koja se tiče odabranog metoda plaćanja. Očigledne greške unetih podataka će biti proveravane Korisnik će biti obavešten o istim. Bez obzira na to, Korisnik je dužan da pregleda i verifikuje tačnost i tačnost svojih podataka dostavljenih u toku postupka registracije slaže da: (a) pruža tačne, tekuće i potpune informacije o nalogu; (b) održava sigurnost lozinke, ne deli svoju lozinku sa bilo kojom drugom osobom i prihvata sve rizike od neovlašćenog pristupa vašem nalogu; (c) odmah dostavi obaveštenje ukoliko otkrije ili na drugi način sumnja da je došlo do povreda bezbednosti u vezi sa Uslugom.

 

Nalog sadrži obavezne informacije koje Korisnik mora da dostavi: ime, prezime i adresu e-pošte. Ovi podaci se čuvaju na tom nalogu i koriste se za bolje preporuke Sadržaja na platformi. Kada Korisnik obriše Nalog, svi podaci koje je Korisnik dao tokom korišćenja platforme se brišu.

 

Sadržaj treće strane. mts Dvorana nema nikakvu odgovornost u pogledu Korisnikovog pristupa ili upotrebe Sadržaja treće strane, ili bilo kog sadržaja ili funkcionalnosti sadržanih u takvom Sadržaju treće strane, Korisnikovih prava koja se daju isključivo na osnovu sporazuma između Korisnika i davaoca Sadržaja treće strane. Ni u kom slučaju se mts Dvorana neće smatrati davaocem sporazuma za Sadržaj treće strane, niti da je davao bilo kakva prava na korišćenje Sadržaja treće strane, da je preuzeo bilo kakve obaveze u vezi sa Sadržajem treće strane, ili da je dao bilo kakve izjave ili garancije u odnosu na Sadržaj treće strane.

 

Neovlašćeni pristup nalozima. Korisnik treba da sačuva podatke o svom nalogu i ne sme da ih deli ni sa kim drugim. Korisnik ne sme da prikuplja bilo kakve lične podatke bilo kog korisnika mts Dvorna veb sjata, uključujući imena naloga.

 

Izbrisani nalozi. Ako mts Dvorana izbriše nalog Korisnika u skladu sa Uslovima, moguće je da Korisnik neće moći da pristupi veb sajtu mts Dvorane, podacima o nalogu ili bilo kojim datotekama ili drugom Sadržaju koji je uskladišten na Korisnikovom nalogu.

 

Izmene Uslova. Ako se Uslovi promene, Korisnik će dobiti obaveštenje, a novi Uslovi će stupiti na snagu nakon takvog obaveštenja. Korisnikovo dalje korišćenje veb sajta mts Dvorane nakon takvog obaveštenja ukazuje na prihvatanje novih Uslova. Novi Uslovi će se primenjivati na korišćenje celokupnog Sadržaja i sve naknadne kupovine. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa takvim promenama, ima mogućnost prekidanja ugovora sa mts Dvoranom. mts Dvorana može da ubaci različite tipove Usluga sa različitim cenama u budućnosti. Korisnik će moći da se pretplati na bilo koji od ponuđenih tipova pretplata po svom izboru.

 

3. Kupovina i plaćanja

 

Kupovina Sadržaja - Prilikom Online kupovine, zaključuje se poseban ugovor o prodaji na osnovu ovih Uslova (prema potrebi) sa prodavcem koji će biti Dvorana Doma Sindikata d.o.o. Korisnikov ugovor o kupovini i korišćenju Sadržaja je kompletiran kada na Korisnikovu e-mail adresu stigne od mts Dvorane potvrda o uspešno obrađenoj uplati, kojom se potvrđuje Korisnikova kupovina tog Sadržaja, nakon čega počinje izvršavanje ugovora.

Online plaćanja. Da bi Korisnik kupio ulaznicu putem veb sajta mts Dvorane, mora imati korisnički nalog. Korisnik je odgovoran za sve iznose koji se plaćaju putem napravljenog naloga na veb sajtu mts Dvorane. Klikom na dugme Završi kupovinu Korisnik izjavljuje da ima dovoljno sredstava za kupovinu odabrane pretplate. U slučaju da Korisnikova platna/kreditna kartica nema dovoljno raspoloživih sredstava, transakcija će biti odbijena i pretplata tom karticom neće biti omogućena. Plaćanje sadržaja je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, DinaCard ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Komercijalnom Bankom ad i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

 

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Podaci o korisnikovoj platnoj kartici nisu dostupni trgovcu ni u jednom trenutku.

 

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se Korisnicima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica Korisnika se ne čuvaju na sistemu trgovca, a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

 

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i Korisnika. Od 2005 godine do danas, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o Korisnikovoj kartici tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 

Registracija metoda plaćanja. Prilikom kupovine bilokoje ulaznice preko veb sajta mts Dvorane, Korisnik se slaže da se podaci o kartici tokenizuju (sačuvaju na sertifikovan način kako bi se Vaša pretplata mogla automatski obnavljati). Ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Prethodno registrovanu karticu Korisnik može odjaviti u bilo kom trenutku tako što će otkazati pretplatu.

 

Cene. Cene i dostupnost svih Sadržaja prikazanih kroz veb sajt mts Dvorane podležu promeni u bilo kom trenutku pre kupovine.

 

Izjava o konverzijama. Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Korisnikove platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Korisnikovu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

 

Porezi. “Porezi” podrazumevaju sve carine ili poreze (osim poreza na dohodak) koji su povezani sa prodajom Sadržaja, uključujući sve povezane kazne ili kamate. Korisnik je odgovoran za sve Poreze i mora platiti Sadržaj bez ikakvog smanjenja poreza. Ako je mts Dvorana obavezna da naplati ili plati poreze, porez će Korisniku biti naplaćen. Korisnik se mora pridržavati primenjivih poreskih zakona, uključujući izveštavanje i plaćanje bilo kakvih poreza koji se pojavljuju u vezi s Korisnikovim korišćenjem veb sajta mts Dvorane ili kupovinom Sadržaja na ili preko veb sajta mts Dvorane. Izveštavanje i plaćanje takvih važećih poreza su Korisnikova odgovornost.

 

Politika vraćanja novca. U slučaju da je kupljena pretplata za Sadržaj i početa sa korišćenjem, Korisnik i dalje može otkazati svoju pretplatu u bilo kom trenutku, ali ne može tražiti povrat novca. Novac će Korisniku biti vraćen na isti način na koji je Sadržaj plaćen. Osim kao što je izričito navedeno u Uslovima, sva prodaja je konačna, i nije dozvoljen povrat ili zamena. Ako je zamena ili povrat odobren za bilo koju transakciju, kupovina se može poništiti i Korisnik možda više neće moći da pristupi Sadržaju koji je kupljen kroz tu transakciju.

 

Da bi Korisnik zatražio povraćaj novca potrebno je da kontaktira [email protected] , a mts Dvorana će proveriti Korisnikov status u roku od 3 radna dana. Ako Korisnik ispunjava uslove za povrat, sredstva će mu biti refundirana u roku od 3 radna dana.

 

Reklamacije. Ako Korisnik nije zadovoljan bilo kojim aspektom servisa Online kupovine, može poslati reklamaciju na [email protected]. mts Dvorana je dužna da započne postupak reklamacije u roku od 5 radnih dana od prijema Korisnikovog email-a i da reklamaciju reši u dobroj veri i razumnom roku. Korisnik će biti obavešten putem email-a kada započne procedura reklamacije i kada se završi.

 

4. Prava i ograničenja

 

Vlasništvo i intelektualna svojina. U vezi sa zaključenjem Ugovora sa mts Dvoranom, Korisniku se dodeljuje neekskluzivna, neprenosiva i ograničena licenca da gleda sadržaj Usluge. Korisnik može da koristi Uslugu i njen sadržaj samo u skladu sa Ugovorom i za svoju ličnu upotrebu. Materijali na Sajtu i sadržaj Usluge su zaštićeni autorskim pravom, pravom o žigu i/ili drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine.

 

Kršenje Uslova. Ukoliko Korisnik prekrši bilo koji od Uslova prava će mu odmah biti ukinuta, a mts Dvorana Korisniku može da ukine pristup veb sajtu mts Dvorane, Sadržaju ili Korisnikovom nalogu bez povraćaja novca.

 

Ograničenja. Korisnik ne sme: prikazati (delimično ili u celini) Sadržaj kao deo bilo kog javnog izvođenja ili prikaza čak i ako se ne naplaćuje naknada; prodavati, iznajmljivati, davati u zakup, redistribuirati, emitovati, prikazivati, komunicirati, menjati, podlicencirati, prenositi, dodeliti bilo koji Sadržaj bilo kojoj trećoj strani; koristiti veb sajt mts Dvorane ili bilo koji Sadržaj zajedno sa bilo kojim softverima za narezivanje, čuvanje ili sličnim softverima za snimanje ili kreiranje kopije bilo kog Sadržaja koji je predstavljen u formatu za prikazivanje; koristiti sadržaj kao deo bilo koje usluge za deljenje, pozajmljivanje ili korišćenje za više osoba ili za druge institucije; pokušati, ili pomoći, ovlastiti ili ohrabriti druge da zaobiđu, onemoguće ili razbiju bilo koje od sigurnosnih funkcija ili komponenti koje štite, zamračuju ili na drugi način ograničavaju pristup bilo kom Sadržaju ili veb sajtu mts Dvorane; ukloniti vodene žigove, nalepnice ili druge zakonske ili vlasničke oznake uključene u bilo koji Sadržaj, ili pokušati da izmeni bilo koji Sadržaj dobijen kroz veb sajt mts Dvorane, uključujući bilo koju izmenu u svrhu prikrivanja ili promene bilo kakvih oznaka vlasništva ili izvora Sadržaja.

 

Oštećen Sadržaj. Kada Sadržaj postane dostupan Korisniku preko korisničkog naloga, Korisnik bi trebalo da proveri sadržaj kako bi se uverio da on funkcioniše. Ukoliko Korisnik pronađe bilo kakve greške ili nedostatke treba da obavesti informativnu službu mts Dvorane.

 

Korisnik nema pravo na naknadu za poremećaje, prekide i druge greške Usluge koja su posledica održavanja. Tokom održavanja Usluga može biti nedostupna.

 

Uklanjanje ili nedostupnost sadržaja. U skladu sa Uslovima, Sadržaj za koji Korisnik kupi pretplatu biće dostupan preko veb sajta mts Dvorane sve dok mts Dvorana ima pravo da takav sadržaj omogući Korisniku. U određenim slučajevima (na primer, ako mts Dvorana izgubi relevantna prava, usluge ili Sadržaj bude prekinut, postoje kritična bezbednosna pitanja, ili postoje kršenja važećih uslova ili zakona), mts Dvorana može ukloniti sa Korisnikovog naloga ili prestati da pruža pristup određenom sadržaju.

 

Višestruki računi. U slučaju posedovanja više naloga sa različitim korisničkim imenima, Korisnik nije u mogućnosti da prenese pretplatu na drugi nalog.

 

Obaveza na nadoknadu. Korisnik je saglasan da nadoknadi i da zaštiti mts Dvoranu, njena zavisna društva, zaposlene, članove upravnog odbora i davaoce licence od gubitaka, troškova ili zahteva koji proizilaze iz, ili su u vezi sa kršenjem Ugovora od strane Korisnika, kršenjem merodavnog prava od strane Korisnika ili kršenja prava trećih lica od strane Korisnika.

 

Ograničenje odgovornosti. mts Dvorana neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakvu izgubljenu dobit ili drugu posledičnu, posebnu, kaznenu, indirektnu ili slučajnu štetu, koja proizlazi iz ili je povezana sa Korisnikovom upotrebom ili nemogućnošću korišćenja usluga, čak i ako je mts Dvorana strana obaveštena o mogućnosti takvih šteta. Ni u kom slučaju ukupna odgovornost mts Dvorana strane koja proizilazi iz ili se odnosi na upotrebu ili nemogućnost korišćenja usluga ne prelazi stotinu dolara (100 EURA) ili iznos koji je Korisnik platio da koristi Usluge mts Dvorane. Prethodno odricanje od određenih šteta i ograničenja odgovornosti primenjivaće se u najvećoj meri dopuštenoj važećim zakonom. Zakoni nekih država ili jurisdikcija ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje određenih šteta, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja ne mogu primeniti na Korisnika. Bez obzira na bilo šta suprotno ovim odredbama, ništa u ovim Uslovima ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za prevaru ili za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našom nepažnjom.

 

Nadležni zakon. Zakoni Republike Srbije, izuzimajući pravila o sukobu zakona, regulišu Korisnikov pristup i korišćenje Usluga. Korisnikov pristup i korišćenje Usluga takođe može biti podložan drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

 

Rešavanje Spora. Od Korisnika se zahteva da podnese obavezujuću arbitražu (odricanje od sudskog postupka) za bilo koji i sve sporove (osim određenih zahteva za intelektualnu svojinu i male zahteve) sa mts Dvoranom i ograniči način na koji može tražiti oslobađanje od mts Dvorana (nema arbitraže klasa, klasnih postupaka ili predstavničkih radnji ili arbitraža). Korisnik se slaže da će svi sporovi, razlozi za postupanje, potraživanja ili kontroverze koji nastanu u okviru ovih Uslova, a koji se ne mogu rešiti neformalnim pregovorima, biti rešeni isključivo u Republici Srbiji, u Beogradu, od strane nadležnih sudova, i Korisnik se slaže da prihvata nadležnosti takvih sudova u svrhu parničenja svih takvih zahteva u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom.

 

Valjanost pojedinačnih odredaba ugovora. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nezakonitom, ništavnom ili iz bilo kog razloga nesprovedivom, onda će se ta odredba smatrati odvojivom od ovih Uslova i neće uticati na valjanost i izvršnost preostalih odredbi.